Ceny prekladov a jazykových služieb

Kontaktujte nás pre presnú cenovú kalkuláciu.

Obratom sa s vami spojíme, prediskutujeme vašu požiadavku a navrhneme optimálne riešenie.

Cenu jazykových a grafických služieb ovplyvňuje viacero faktorov, ako požadovaný typ prekladu, odbornosť a rozsah dokumentácie, kvalita zdrojového textu alebo preferovaný termín vyhotovenia. Kľúčový je tiež účel prekladu. Pri textoch určených na publikovanie odporúčame korektúru rodeným hovoriacim a následne predtlačovú korektúru.

Na spracovanie väčšiny zákaziek používame prekladové CAT nástroje, ktoré zohľadňujú opakovateľnosť textu a umožňujú použiť prekladovú pamäť pri častejšej spolupráci. Tento druh automatizácie výrazne urýchľuje celý proces, znižuje náklady a zaisťuje konzistenciu s predchádzajúcimi prekladmi.

Na realizácii zákaziek pracujú overení prekladatelia s náležitou orientáciou v danom odbore v spolupráci so skúseným projektovým tímom. Zabezpečíme komplexné spracovanie rozsiahlych lokalizačných projektov v mnohých zdrojových formátoch.

Akýkoľvek materiál, ktorý nám odovzdáte na preklad alebo len na vypracovanie nezáväznej kalkulácie, sa považuje za dôverný a pristupujeme k nemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako najčastejšie účtujeme jazykové služby?

  • slovo – najrozšírenejší spôsob účtovania, ktorý umožňuje presne stanoviť cenu pred začiatkom samotného prekladu
  • normostrana (NS) – rozumie sa strana obsahujúca 1 800 znakov vrátane medzier, cena sa spravidla počíta z výsledného rozsahu preloženého textu
  • hodina – hodinová sadzba je vhodná nielen pre aktualizácie alebo špecifické úpravy už preložených textov, ale aj pre korektúry a grafické práce
  • projekt – optimálne cenové nastavenie, ktoré individuálne zohľadňuje všetky aspekty konkrétnej zákazky / konkrétneho projektu a prináša zvýhodnenie vyplývajúce z pravidelnej spolupráce
  • minimálna sadzba – jedna normostrana alebo 250 slov

Ako stanoviť termín vyhotovenia?

Štandardná kapacita profesionálneho prekladateľa sa pohybuje v rozmedzí 8 – 10 normostrán denne (ekvivalent 2 000 – 2 500 slov). Vyhotovenie objednávky v takomto rozsahu trvá približne tri pracovné dni, vrátane výstupnej kontroly a implementácie poznámok vzniknutých počas prekladu. S rastúcim rozsahom textu sa úmerné zvyšuje počet pracovných dní na realizáciu jeho prekladu.

Ak vás skutočne tlačí čas a potrebujete preklad čo najrýchlejšie, zabezpečíme vám expresný preklad v požadovanom termíne pri zachovaní vysokokvalitného výsledku.

Na rozsiahle lokalizačné projekty alebo dlhodobú spoluprácu zostavíme tím jazykových expertov, prekladateľov, korektorov a ďalších špecialistov na čele s projektovým koordinátorom, ktorý sa zameriava na dodržanie všetkých potrebných procesov, zabezpečenie kvality a riešenie otázok alebo pripomienok.

Čo ovplyvňuje termín vyhotovenia:

  • celkový rozsah dokumentácie;
  • špecializácia a odbornosť (vysokoodborné, lekárske či marketingové texty alebo lokalizácia softvéru zvyčajne vyžadujú zvýšenú koncentráciu pri sledovaní kontextu a priebežnom overovaní správnej terminológie);
  • súvisiace služby a procesné kroky (následná korektúra, grafické spracovanie, interná kontrola, implementácia poznámok atď.);
  • prekladové technológie (použitie prekladateľských CAT nástrojov alebo iných jazykových technológií dokáže urýchliť proces prekladu a navyše znížiť celkové náklady na objednávku).
×