Kontaktujte nás pre presnú cenovú kalkuláciu. Obratom sa s vami spojíme, prediskutujeme vašu požiadavku a navrhneme optimálne riešenie.

Cenu jazykových a grafických služieb ovplyvňuje viacero faktorov, ako požadovaný typ prekladu, odbornosť a rozsah dokumentácie, kvalita zdrojového textu alebo preferovaný termín vyhotovenia. Kľúčový je tiež účel prekladu. Pri textoch určených na publikovanie odporúčame korektúru rodeným hovoriacim a následne predtlačovú korektúru.

Na spracovanie väčšiny zákaziek používame prekladové CAT nástroje, ktoré zohľadňujú opakovateľnosť textu a umožňujú použiť prekladovú pamäť pri častejšej spolupráci. Tento druh automatizácie výrazne urýchľuje celý proces, znižuje náklady a zaisťuje konzistenciu s predchádzajúcimi prekladmi.

Na realizácii zákaziek pracujú overení prekladatelia s náležitou orientáciou v danom odbore v spolupráci so skúseným projektovým tímom. Zabezpečíme komplexné spracovanie rozsiahlych lokalizačných projektov v mnohých zdrojových formátoch.

Akýkoľvek materiál, ktorý nám odovzdáte na preklad alebo len na vypracovanie nezáväznej kalkulácie, sa považuje za dôverný a pristupujeme k nemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako najčastejšie účtujeme jazykové služby?

slovo – najrozšírenejší spôsob účtovania, ktorý umožňuje presne stanoviť cenu pred začiatkom samotného prekladu

normostrana (NS) – rozumie sa strana obsahujúca 1 800 znakov vrátane medzier, cena sa spravidla počíta z výsledného rozsahu preloženého textu

hodina – hodinová sadzba je vhodná nielen pre aktualizácie alebo špecifické úpravy už preložených textov, ale aj pre korektúry a grafické práce

projekt – optimálne cenové nastavenie, ktoré individuálne zohľadňuje všetky aspekty konkrétnej zákazky/konkrétneho projektu a prináša zvýhodnenie vyplývajúce z pravidelnej spolupráce

minimálna sadzba – jedna normostrana alebo 250 slov