Všeobecné obchodné podmienky

  Základné pojmy

 • 1. Zhotoviteľ – Lingea s.r.o., so sídlom Špitálska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 35808659, DIČ: SK2020282484, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel B, vložka 23745.
 • 2. Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby vyššie uvedeného zhotoviteľa.
 • 3. Internetové stránky zhotoviteľa – internetová prezentácia nachádzajúca sa na adrese http://www.preklady.lingea.sk.
 • 4. Elektronická adresa zhotoviteľa –   info@lingea.sk.
 • 5. Elektronická adresa objednávateľa – adresa, pomocou ktorej objednávateľ objednáva služby a komunikuje so zhotoviteľom.
 • 6. Prekladatelia – konkrétne osoby, ktoré v rámci svojho zmluvného vzťahu k zhotoviteľovi vypracúvajú preklady a korektúry podľa zadania objednávateľa.

  Čl. I Vznik zmluvného vzťahu

 • 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) tvoria neoddeliteľnú súčasť rámcovej zmluvy na zaobstaranie prekladateľských a korektorských služieb, a pokiaľ taká zmluva nie je uzavretá, tiež jednotlivých zmlúv o dielo (objednávok) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa zhotoviteľ a objednávateľ nedohodli nejako inak.
 • 2. Zmluva medzi objednávateľom, ktorý má so zhotoviteľom uzavretú rámcovú zmluvu na zaobstaranie prekladateľských a korektorských služieb, a zhotoviteľom vzniká na základe písomnej objednávky.
 • 3. Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom nie je uzavretá písomná zmluva, vzniká zmluvný vzťah na základe objednávky vyhotovenej objednávateľom v písomnej forme a jej akceptáciou v primeranej lehote zhotoviteľom. Písomnou formou sa rozumie tiež elektronická pošta a odoslanie pomocou elektronických objednávkových formulárov umiestnených na webe zhotoviteľa alebo pomocou špecializovaného elektronického prístupu pre objednávateľa. Akceptáciou sa myslí potvrdenie objednávky v písomnej forme, prípadne tiež telefonicky.
 • 4. Zmluvný vzťah (ďalej len Zmluva) medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká vždy na základe odsekov 2 alebo 3 tohto článku.

   Čl. II Predmet plnenia

 • Predmetom plnenia je výkon služieb súvisiacich s predmetom podnikania zhotoviteľa, najmä vyhotovenie prekladu a korektúry (ďalej len “zákazka”) podľa požiadaviek uvedených v objednávke. Predmetom plnenia môžu byť aj ďalšie služby podľa zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom alebo podľa objednávky.

  Čl. III Preklady

  1. Všeobecné ustanovenia
 • 1.1. V súlade s podmienkami uvedenými v čl. I sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dohodnutú zákazku v určenom jazyku, v dohodnutom čase a dohodnutým spôsobom ju objednávateľovi odovzdať a takisto splniť ďalšie podmienky uvedené v zmluve alebo v objednávke.
 • 1.2. Zaslaním objednávky zhotoviteľovi sa objednávateľ zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť zhotoviteľovi výslednú cenu zákazky podľa ustanovení čl. VI ods. 1.
 • 1.3. Objednávateľ je povinný uviesť v objednávke fakturačné údaje, telefonický kontakt a elektronickú adresu.
 • 2. Termín odovzdania zákazky
 • 2.1. Objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.
 • 2.2. Pri osobnom prevzatí je objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa povinný zhotoviteľovi bezprostredne písomne potvrdiť prijatie zhotovenej zákazky s tým, že zákazku prijal riadne a včas.
 • 2.3. Ak objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 2.1. tohto čl. do 24 hodín po uplynutí termínu odovzdania zákazky, predpokladá sa, že objednávateľ zákazku riadne a včas prijal.
 • 2.4. Zhotoviteľ nebude s dodaním zákazky v oneskorení, ak objednávateľ aj napriek písomnej výzve zo strany zhotoviteľa (pozri čl. 1 ods. 3), neposkytol v čase dodania zákazky súčinnosť potrebnú na dodanie zákazky.
 • 2.5. V prípade, že vyhotovenú zákazku nebude zo závažných dôvodov možné doručiť požadovaným spôsobom, je zhotoviteľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklady objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred upozornený.
 • 2.6. Ak objednávateľ odmietne bez závažného obojstranne uznaného dôvodu riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku prevziať, považuje sa táto zákazka za splnenú; zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

Čl. IV Práva a povinnosti

 • 1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi účel, na ktorý bude zákazka použitá.
 • 2. Ak objednávateľ tento účel zhotoviteľovi neoznámi, zhotoviteľ nebude brať zreteľ na neskoršie reklamácie z dôvodov s ním súvisiacich.
 • 3. Ak bude zakázka použitá do tlače, musí byť objednaná v dostatočnom časovom predstihu a objednávka musí výslovne obsahovať aj text, že ide o objednanie prekladu textu s predtlačovou jazykovou korektúrou.
 • 4. Ak text, ktorý je predmetom zákazky, obsahuje špecifickú, prípadne špeciálnu firemnú terminológiu, odborné a iné osobité výrazy, skratky ap., v prípade ktorých objednávateľ požaduje preklad v súlade s ním používanou terminológiou, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi zoznam príslušnej používanej terminológie v danej jazykovej kombinácii alebo mu poskytnúť iné pomocné materiály či do objednávky uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude prekladateľovi k dispozícii na prípadné konzultácie. Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa použitej terminológie sa nebude brať zreteľ.
 • 5. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o všetkých nepriaznivých okolnostiach, ktoré majú rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku týkajúceho sa úhrady zákazky. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať, ak by bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo ak by vstúpil do likvidácie. V prípade vzniku vyššie uvedených okolností má zhotoviteľ právo prácu na realizácii zákazky prerušiť a vyzvať objednávateľa na zaplatenie predpokladanej ceny zákazky.
 • 6. Autor prekladu (prekladateľ) poskytuje objednávateľovi výhradné a bezodplatné oprávnenie na výkon práva dielo použiť, a to na všetky spôsoby použitia, na neurčitý čas, s neobmedzeným územným rozsahom. Zhotoviteľ neručí za prípadné narušenie autorských práv tretích osôb.
 • 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti obsah všetkých dohôd a dokumentov spojených s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že so všetkými materiálmi, ktoré mu objednávateľ predloží, bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými.

 Čl. V Cena zákazky

 • 1. Podkladom na cenovú kalkuláciu zákazky je platný cenník služieb zhotoviteľa a uvedený spôsob výpočtu ceny.
 • 2. Predbežná cena zákazky vychádza len z odhadu počtu normostrán. Konečná cena sa odvíja od skutočného počtu normostrán v cieľovom jazyku.
 • 3. Všetky ceny uvedené v cenníku služieb sú v eurách. Zhotoviteľ je platca DPH.
 • 4. Jedna normostrana (NS) sa vypočíta podľa vzorca “Počet znakov preloženého textu vrátane medzier delené 1800” a zaokrúhlenie sa vykoná na celé normostrany smerom nahor.
 • 5. Cenník služieb je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
 • 6. Ak je v rámcovej zmluve dohodnutý individuálny cenník, bude mať prednosť pred všeobecným cenníkom (cenníkom služieb) a zostane v platnosti, pokým nebude medzi zmluvnými stranami dohodnutý nový cenník.
 • 7. Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť objednávateľovi individuálnu zľavu alebo iné zvýhodnenie, a to podľa svojho uváženia.
 • 8. Všetky poskytnuté zľavy sa musia medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnúť písomne.

 Čl. VI Platobné podmienky

 • 1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť daňový doklad (faktúru) v okamihu vyhotovenia zákazky podľa objednávky.
 • 2. Podkladom na úhradu ceny zákazky je daňový doklad vystavený zhotoviteľom, ktorý je splatný ku dňu uvedenému na tomto doklade. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky faktúry uhradí najneskôr v deň splatnosti.
 • 3. Pri oneskorení s platením uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 • 4. Pri oneskorenej platbe bude úhrada objednávateľa použitá najprv na platbu úroku z omeškania a až zvyšná časť na samotný dlh.
 • 5. Zhotoviteľ je v prípade rozsiahlejších zákaziek alebo z iných podstatných dôvodov oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorá bude splatná v termíne uvedenom na faktúre.

 Čl. VII Reklamácie a lehoty na ich uplatnenie

 • Riešenie sporov
 • 1. Reklamácia
 • 1.1. V prípade prekladu má vyhotovená zákazka chyby vtedy, ak nebola vypracovaná v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite.
 • 1.2. V prípade prekladu má vyhotovená zákazka chyby aj vtedy, ak nebola vyhotovená v súlade so zmluvou alebo objednávkou.
 • 1.3. V ostatných prípadoch sa predpokladá, že zákazka bola riadne vyhotovená.
 • 1.4. Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať charakter chýb. Ak ide o preklad, objednávateľ chyby v dokumente podčiarkne alebo inak vyznačí.
 • 1.5. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu prekladu zo strany objednávateľa za dôvodnú, zabezpečí na vlastné náklady a v primeranej lehote korektúru daného prekladu. V prípade uznania reklamácie zákazky má objednávateľ nárok na zľavu z ceny zákazky. Výška zľavy na uznané reklamácie chýb vychádza z písomnej dohody oboch strán. Ak sa strany nedohodnú, zľava sa stanoví na základe odborného posudku nezávislého odborníka zvoleného dohodou zmluvných strán z radov prekladateľov, v prípade súdne overených prekladov - zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov.
 • 1.6. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podľa ustanovení ods. 1.5. tohto čl. sú zhotoviteľ i objednávateľ povinní uhradiť formou zálohy, každý z nich vo výške 50 %. Konečné vyúčtovanie nákladov jednotlivým stranám sa uskutoční podľa výsledkov posudku oprávnenosti reklamácie podľa rozhodnutia odborníka v reklamačnom konaní.
 • 1.7. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotoviteľ do výšky ceny zákazky.
 • 2. Lehota na uplatnenie reklamácie
 • 2.1. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené s oneskorením.
 • 2.2. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky vyplývajúce z chýb zákazky u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu hneď ako ich zistí, najneskôr však do 21 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vyhotovenej zákazky.
 • 3. Riešenie sporov
 • 3.1. V prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za chyby podľa čl. VII. ods. 1.1. týchto VOP, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť tento spor najprv mimosúdnou cestou.
 • 3.2. Ak nenastane vyriešenie sporu mimosúdnou cestou, dohodli sa strany v súlade s § 89 a Občianskym súdnym poriadkom (OSP) tak, že si určili, že miestne príslušným súdom je Mestský súd v Bratislave. V prípade, že by v danom spore bol vecne príslušný Krajský súd, strany sa dohodli, že miestne príslušný Krajský súd je v Bratislave.

Čl. VIII Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

 • 1. Každá zo zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od zmluvy vtedy, ak sa po uzavretí zmluvy na jej strane vyskytli neodstrániteľné prekážky brániace splneniu záväzku. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka ustanovení, upravujúcich odstúpenie od zmluvy.
 • 2. V prípade, že od zmluvy odstupuje objednávateľ, je povinný uhradiť zhotoviteľovi:
 • -         v prípade, že zhotoviteľ do okamihu stornovania nezačal prácu na preklade a/alebo jej prípravu, stornovací poplatok vo výške 10 % (desať percent) celkovej zmluvnej hodnoty prekladu, minimálne však 10 EUR + platná aktuálna sadzba DPH.
 • -         v prípade, že prekladateľ prácu na preklade alebo jej prípravu už začal, honorár za už vykonanú prácu  podľa rozsahu rozpracovaného prekladu (ten bude odovzdaný objednávateľovi), ďalej všetky preukázateľné náklady spojené s prácou na preklade a/alebo s jej prípravou, a stornovací poplatok vo výške 5% (päť percent) celkovej zmluvnej hodnoty prekladu, minimálne však 10 EUR + platná aktuálna sadzba DPH.
 • Celková suma je splatná do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa stornovania. V prípade oneskorenej platby sa pripočíta 1 % (jedno percento) z dlžnej sumy za každý začatý týždeň omeškania.
 • 3. Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne z nerealizovania uzatvorenej zmluvy, ak sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým zhotoviteľ nemohol zabrániť.
 • 4. Ak je text použitý do tlače alebo určený na ďalšie šírenie, objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať zhotoviteľa. Ak objednávateľ neobjednal u zhotoviteľa preklad textov určených do tlače so zodpovedajúcim počtom predtlačových korektúr, nemá nárok na náhradu škody z dôvodu tlačových chýb v preloženom texte.

Čl. IX Osobitné ustanovenia

 • 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu zhotoviteľa nebude kontaktovať prekladateľa.
 • 2. Ak sa so súhlasom zhotoviteľa uskutoční kontakt medzi objednávateľom a prekladateľom, objednávateľ sa zaväzuje nepreberať s ním záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok vyhotovenej zákazky.
 • 3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje informovať zhotoviteľa o každom novom dohovore s prekladateľom.
 • 4. V prípade porušenia povinností uvedených v odsekoch 1., 2. a 3. tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi na jeho výzvu zmluvnú pokutu vo výške 1.500 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj v prípade, že zákazka nebude riadne dokončená. Touto skutočnosťou nie je obmedzené právo zhotoviteľa na náhradu prípadnej škody, ktorá mu bola týmto porušením spôsobená.

Čl. X Dôvernosť zmluvy

 • 1. Zmluvné strany považujú za predmet obchodného tajomstva (podľa § 17 a ďalej zákona č. 513/1991 Z. z. v platnom znení) všetky údaje o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy alebo ktoré sa v súvislosti s touto zmluvou dozvedia. Tieto informácie neoznámia tretej osobe bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a účinným spôsobom zabezpečia, aby takéto informácie neboli zneužité. Záväzok mlčanlivosti platí ešte tri roky od dátumu zániku zmluvy.
 • 2. Za obchodné tajomstvo sa nepovažuje údaj, ktorý je už pred oznámením verejne známy alebo verejne dostupný, alebo údaj, ktorý je potrebné oznámiť tretej strane na základe právneho predpisu alebo rozhodnutia príslušného súdneho alebo iného oprávneného štátneho orgánu.

Čl. XII Záverečné ustanovenia

 • 1. Ak tieto VOP nestanovia inak, právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení.
 • 2. Znenie týchto VOP  je pre zmluvné strany záväzné podpisom príslušnej zmluvy alebo zaslaním objednávky a jej akceptáciou zo strany zhotoviteľa.
 • 3. Uvedením kontaktných údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2001 Z. z. pre marketingové a obchodné účely spoločnosti LINGEA s.r.o. Zároveň udeľuje tejto spoločnosti súhlas so zasielaním obchodných oznámení počas 10 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný a je možné kedykoľvek ho odvolať s tým, že zhotoviteľ má povinnosť, každú správu zreteľne označiť ako obchodné oznámenie a objednávateľ môže zdarma, alebo na účet objednávateľa odmietnuť súhlas s využitím svojho elektronického kontaktu aj pri zaslaní každej jednotlivej správy, ak pôvodne toto využitie neodmietol.
 • 4. Uvedením mena firmy vyjadruje objednávateľ súhlas s jeho uvedením v zozname referenčných zákazníkov.
 • 5. V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sa tieto VOP považujú za všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LINGEA s.r.o., so sídlom Špitálska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 35808659, DIČ: SK2020282484, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel B, vložka 23745, a sú platné odo dňa 1. 12. 2011.