Súdne preklady úradných dokumentov

Súdne preklady, niekedy nazývané aj overené/úradné preklady alebo preklady so súdnou pečiatkou/doložkou, zahŕňajú preklady písomností určených na komunikáciu so súdmi, s úradmi a inými inštitúciami v Česku, na Slovensku alebo v zahraničí. Na vyhotovenie súdneho prekladu je potrebná originálna písomnosť alebo jej úradne overená kópia, ktorá sa neoddeliteľne pripojí k prekladu vypracovanému súdnym prekladateľom. Súdny preklad je opatrený doložkou a podpisom súdneho prekladateľa, ktorý je menovaný v súlade so zákonom o súdnych tlmočníkoch a súdnych prekladateľoch a zaručuje presnosť prekladu.

TYPY PREKLADANÝCH DOKUMENTOV:

 • rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy;
 • výpisy z obchodného registra, zmluvy, splnomocnenia;
 • výpisy z registra trestov, živnostenské listy;
 • výpisy z bankového účtu, daňové priznania;
 • vysvedčenia, diplomy, potvrdenia o štúdiu;
 • lekárske správy, znalecké posudky a ďalšie.

NOVINKA! Súdne preklady v elektronickej podobe

Volíte pohodlnejšiu alternatívu k osobnému odovzdávaniu alebo zasielaniu listín poštou? Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach vyhotovenia súdneho prekladu v elektronickej podobe.

Ako postupovať?

Najprv odporúčame zistiť si na danom úrade alebo v inštitúcii, pre ktorú je preklad určený, požiadavky na predkladané písomnosti, overenie ich pravosti, preklad a formu ich vyhotovenia.

V druhom kroku nám prostredníctvom formulára nezáväznej kalkulácie pošlete kompletné písomnosti najprv v elektronickej podobe (dokument vo formáte PDF, sken alebo čitateľná fotografia), na základe ktorých vypracujeme cenovú kalkuláciu a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Čo je potrebné pred zadaním súdneho prekladu overiť?

 • Mám pripravené kompletné písomnosti?
 • Obsahujú potrebné náležitosti, ako sú ručne vyhotovené pečiatky a podpisy (prípadne kvalifikované elektronické podpisy), prípadná legalizácia (overenie pravosti podpisov) a overenie pre použitie v cudzom štáte (apostila/superlegalizácia)?
 • Potrebujem si dať vyhotoviť úradne overenú kópiu, aby som si mohol originálnu písomnosť ponechať na ďalšie použitie?
 • Koľko kópií (vyhotovení) budem potrebovať?
 • Akým spôsobom má byť preklad odovzdaný? V listinnej alebo elektronickej forme?

Ak si nie ste istí, ako postupovať, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poradíme.

Po potvrdení objednávky sa dohodneme na tom, akou formou nám originálne písomnosti alebo ich úradne overené kópie odovzdáte.

Úradne overené kópie (odpisy) listín odporúčame dať vyhotoviť u notárov alebo notárskych kandidátov, ktorí sú povolaní na overovanie dokumentov na ich použitie v zahraničí. Takto overené dokumenty je v prípade potreby možné doplniť o vyššie overenie, ako je napríklad apostila.

Písomnosti, ktoré budú pripojené k prekladu, nám môžete odovzdať:

 • osobne alebo poštou: Palackého třída 35, 612 00 Brno, Česká republika, mapa;
 • kuriérskou službou podľa vlastného výberu;
 • v prípade vyhotovenia v elektronickej podobe: info@preklady.cz.

Všetok materiál, ktorý nám odovzdáte na preklad alebo len na vyhotovenie nezáväznej cenovej ponuky, sa považuje za dôverný a zaobchádzame s ním v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

×