Súdne preklady

Súdne preklady, t. j. overené/úradné preklady so súdnou pečiatkou, zahŕňajú preklady dokumentov, ktoré sú určené pre štátne inštitúcie a úrady na Slovensku alebo v zahraničí. Aby sme boli schopní takýto preklad zrealizovať, potrebujeme originál alebo notársky overenú kópiu, ktorú súdny prekladateľ zviaže s vypracovaným prekladom. Súdny preklad obsahuje aj súdnu doložku a pečiatku súdneho prekladateľa ručiaceho za správnosť a presnosť prekladu. Zabezpečujeme taktiež notárske overenie dodaných listín či dokumentov.

Typy predkladaných dokumentov:

  • rodné listy, sobášne listy, lekárske správy
  • výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov, výpisy z bankového účtu
  • vysvedčenia, diplomy, potvrdenia o štúdiu
  • splnomocnenia, zmluvy, znalecké posudky

Ako postupovať?

Všetkým našim klientom odporúčame, aby si najskôr overili, aký typ prekladu je nutné predložiť. Originálne dokumenty, resp. ich notársky overené kópie určené na preklad je možné priniesť osobne na adresu spoločnosti Lingea s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava. Podklady taktiež možno poslať poštou, po kuriérovi alebo využiť službu EMS. Pracovníci oddelenia prekladov vám radi poradia, ako postupovať.

Všetky materiály, ktoré nám odovzdáte na preklad alebo len na vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.