Lokalizácia webových stránok, e-shopov a aplikácií

Expandujte do zahraničia a získajte nových zákazníkov. Váš obsah bude rezonovať naprieč svetovými trhmi.

V dnešnom globalizovanom svete zohráva lokalizácia významnú úlohu v efektívnej komunikácii v medzinárodnom prostredí. Ale čo presne lokalizácia znamená a prečo je taká dôležitá? Poďme sa na to pozrieť.

Čo je lokalizácia?

Lokalizácia v prekladateľstve je špecializovaný proces, ktorý presahuje bežný preklad textu. Ide o úpravu a adaptáciu obsahu, aby sa stal relevantným a príťažlivým pre konkrétnu cieľovú skupinu v určitom kultúrnom a jazykovom prostredí. Tento proces zahŕňa úpravu jazyka, zápisu dát, formátu času, meracích jednotiek, meny a mnohých ďalších prvkov tak, aby čo najlepšie zodpovedali špecifickým potrebám cieľového trhu.

Rozdiel medzi prekladom a lokalizáciou

Zatiaľ čo preklad sa zameriava na prevod obsahu z jedného jazyka do druhého, lokalizácia sa venuje prispôsobeniu tohto obsahu tak, aby sa zvýšila jeho relevantnosť a efektivita pre konkrétnu kultúru, krajinu alebo región. Preklad je len prvý krok, zatiaľ čo lokalizácia je hlbší proces zohľadňujúci viacero aspektov.

Dôležitosť lokalizácie

Lokalizácia je nevyhnutná pre úspešný vstup na nové trhy. Zákazníci preferujú obsah, ktorý je dostupný v ich materinskom jazyku a zodpovedá ich kultúrnym zvyklostiam. Správna lokalizácia môže výrazne ovplyvniť celkové vnímanie firemnej značky, predaj a spokojnosť používateľa.

ZABEZPEČUJEME LOKALIZÁCIU:

 • webových stránok, e-shopov vrátane zákazníckej podpory;
 • softvéru, aplikácií a podnikových systémov (CRM, ERP);
 • technických návodov a odbornej dokumentácie;
 • marketingového a propagačného obsahu, príspevkov na sociálnych sieťach;
 • e-learningových produktov;
 • multimediálneho obsahu.

Príklady lokalizácie v praxi:

Lokalizácia webu:

 • preklad webových stránok do cudzieho jazyka vrátane navigácie, opisov a obsahu;
 • prispôsobenie grafických prvkov, ako sú obrázky a ikony, aby sa stali relevantnými pre cieľový trh;
 • preklad formulárov, používateľských rozhraní a metadát pre SEO.

Lokalizácia marketingových textov:

 • preklad reklamných sloganov, inzerátov, letákov a brožúr;
 • prispôsobenie marketingových stratégií a obsahu pre špecifickú cieľovú skupinu v danej krajine;
 • preklad a adaptácia e-mailových kampaní, sociálnych médií a PPC reklám.

Lokalizácia softvéru:

 • preklad používateľského rozhrania (UI) a dialógových okien do cieľového jazyka;
 • lokalizácia nápovede, manuálov a dokumentácie;
 • prispôsobenie dátových formátov, časových zón, mien a ďalších lokalizačných aspektov.

Lokalizácia technickej dokumentácie:

 • preklad technických manuálov, návodov na používanie, špecifikácií a inžinierskych dokumentov;
 • analýza a preklad terminologickej databázy špecifickej pre danú technickú oblasť;
 • prispôsobenie názvov produktov, komponentov a funkcií podľa jazykových a kultúrnych potrieb.

Každý projekt je jedinečný, má svoje špecifické nároky a vyžaduje individuálny prístup. Vyskúšajte niektoré z našich jazykových riešení. Váš obsah upravíme tak, aby oslovil zákazníkov naprieč rôznymi trhmi, kultúrami a kontextmi.

×